Loga na Nochtuithe Saorála Faisnéise 

Iarratais Saorála Faisnéise a fuair Oifig Saorála Faisnéise ESB Networks CGA I Ráithe 1 agus Ráithe 2, 2019.

 

 

Dáta a Fhála Catagóir an Iarratasóra Cur Síos ar an Iarratas Stádas  Dáta an Chinnidh Uimhir ID 
 10/6/2019 Iriseoir

 Aighneachtaí a chuir ESB Networks foi bhráid an Chomisiúin um Athchóiriú an Dlí, a bhain lena thionscadal reatha maidir le fail éigeantach talún in éirinn

 

 Diúltaithe   13/06/2019  FOI 10205
 07/06/2019 Gnóthas/Grúpa Sainleasa Faisnéis ar gach ciorcad 38kV a uasghrádaíodh nó a tógadh as an nua le 10 mbliana anuas, cibé acu faoi thalamh nó lastuas.  Ceadaithe go Páiteach  01/07/2019   FOI10204
 05/06/2019 Cliant Faisnéis phleanála maidir leis an gcrann ag ESB Bhun Cranncha agus téarmaí agus coinníollacha i ndáil leis an gconradh agus and ceadúnas le haghaidh na haeróige d'fhóin phóca  Diúltaithe  7/06/2019   FOI10203
 13/05/2019 Cliant Gach faisnéis, comhfhreagras, measúnú riosca a bhaineann le fostáisiún Shlí na Manach (0674208)  Ceadaithe go Páirteach  05/06/2019   FOI10200
7/05/2019 Gnóthas/Grúpa Sainleasa Faisnéis & taifid maidir le comhaontuithe idir ESB Networks & Aeolas Winfarms, Muine Chonalláin, Maigh Eo; feistiú duchtraí; agus crochadh an fhógra ceada slí.  Tarraingthe Siar  29/05/2019   FOI10199
 11/04/2019 Gnóthas/Grúpa Sainleasa Iarratas arna chur isteach ag Amarenco Solar, Cluain. Mionathruite, leasuithe agus doiciméid maidir leis an iarratas agus Maidir leis an iarratas ar chead pleanála a cuireadh faoi bhráid chomhairle Contae Chorcaí.  Ceadaithe go Páirteach  26/5/2019   FOI10197
 08/04/2019 Iriseoir Taifid maidir le Simléir an Phoill Bhig agus a gcothabháil Diúltaithe  11/04/2019   FOI10195
 08/04/2019 Gnóthas/Grúpa Sainleasa Sonraíar bhristeacha cumhachta ESB Networks I mBaile átha Cliath 2 le 10 mbiana anuas. Ceadaithe 13/05/32019  FOI10194
 08/04/2019 Gnothas/Grúpa Sainleasa Cé na fostáisiúin 38kV a dhéantar a ais-sholáthar de ghnáth ó liosta fostáisiúin 110kV Diúltaithe  20/5/2019   FOI10196
 26/03/2019 Gnóthas/Grúpa Sainleasa Scéim Draenála Artairí an Chasáin: faisnéis ar an gcumhacht a d'fhéadfadh a bheith ar fail, bealaí cumhachta de chuid ESB atá ann cheana I gceantar an Chasáin.  Garfhaisnéis ar acmhainn agus pas na líonraí in aice láimhe. Tarraingthe Siar/Rinneadh plé leis taobh amuigh den phróiseas saorála faisnéise  02/04/2019   FOI10191
 22/03/2019 Gnóthas/Grúpa Sainleasa Taifid maidir le halt 8.1. den chomhaontú Oibriúcháin idir ESB agus ESB Networks CGA. Ceadaithe go Páiteach  20/05/2019   FOI10190
 22/03/2019 Gnóthas/Grúpa Sainleasa Costais chothabhála Shimléir an Phoill Bhig idir 2014 agus 2019, agus miondealú déanta ar na sonraí de réir bliana, deisiúcháin, péinte, glantacháin, slándála, srl. Diúltaithe  28/03/2019  FOI10189
 14/3/2019 Cliant Liosta na mbristeacha seirbhíse ó mhí an Mhárta 2014 go dtí an 13 Márta 2019, fad ama agus líon na mbristeacha don tréimhse sin i gcás na ngóthas atá suite ar an bPríomhshráid, an Nás, Co. Chill Dara. Ceadaithe  08/04/2019   FOI10187
 01/03/2019 Cliant Sceideal na n-oibreacha agus na n-oibreacha ullmhúcháin a rinneadh I dtaca le hobair infreastruchtúir a tharla gar do Chnoc Mhuire idir an 1 Meitheamh 2018 agus an 1 Eanáir 2019. Deadaithe go Páiteach  27/03/2019   FOI10186
 22/02/2019 Cliant Taifid maidir le ceangal neamhdhleathach le líonra ESB ag Bóthar na Carraige, Dún Dealgan.  Diúltaithe  20/03/2019  FOI10185 
 18/02/2019 Eile Faisnéis maidir le pointí soláthair greille, bulcphointí soláthair, príomh-fhostáisiúin, suíomhanna, acmhainn (MVA) agus rialáil voltais i gcás na réigiún atá clúdaithe ag SP Energy Networks.    Diúltaithe  19/02/2019  FOI10183 
 01/02/2019 Iriseoir Gearáin arna ndéanamh ag muintir an Longfoirt, Liatroma agus Ros Comáin le ESB Networks idir an i lúil 2018 agus an 31 Eanáir 2019 agus na bearta a rinne ESB dá mbarr, i bhfoirm table.  Ceadaithe go Páirteach  26/02/2019  FOI10182
 24/01/2019 Cliant Taifid ar fhabhtanna i gceantar Fhionnradhairc idir an 24 Eanáir 2018 agus an 24 Eanáir 2019.  Ceadaithe go Páirteach  20/02/2019  FOI10181
 03/01/2019 Gnóthas/Grupa Sainleasa Méid agus cineál seoltóra do gach line dáileacháin.  Faisnéis maidir le buaicéileamh ar na fostáisiúin 38kV agus 110kV.  Ceadaithe go Páirteach  30/01/2019  FO110180
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
       
         

 Table 1 - FOI Disclosure Log

Fill ar Scéim na bhFoilseachán