Foireann Ardbhainistíochta ESB Networks

Paddy Hayes, Stiúrthóir Bainistíochta,  ESB Networks

 

paddy-hayes-139x134Ceapadh Paddy Hayes mar Stiúrthóir Bainistíochta ESB Networks I mí na Bealtaine 2018. Bhí sé ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin sa Rannóg Giniúna agus Margaí Mórdhíola roimhe sin.  Bhí roinnt poist bainistíochta sinsearaí eile aige in ESB le caitheamh na mblianta, lena n-áirítear Ceann na Rannóige Giniúna Neamhspleáiche agus Bainisteoir na Punainne Fuinnimh.  Sular thosaigh sé le ESB i1999, bhí roinnt ról ag Paddy le British Steel.  Is innealtóir cairte é agust tá céim mháistir san innealtóireacht aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, chomh maith le MBA ó Ollschol Warwick.

 

Paul Mulvaney, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Seachadadh do Chustaiméirí, ESB Networks

paul-mulvaney-139x134I mí Bealtaine 2018 ceapadh Paul Mulvaney ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin sa Rannóg um Sheachadadh do Chustaiméirí, ESB Networks.  Bhí sé ina Stiúthóir Feidhmiúcháin sa Rannóg Nuálaíochta roimhe sin.  Thosaigh Paul le ESB I 1985 agus bhí roinnt poist bainistíochta sinsearaí aige sa Rannóg Giniúna Cumhachta le caitheamh na mblianta.  Bhí sé ina Bhainisteoir Cláir san Ionad Corparáideach, leis.  Ceapadgh mar Stiúrthóir Bainistíochta ecars in 2009 é agust mar Cheann Rannóg Dáileacháin agus Seirbhísi Custaiméara ESB Networks Teo.  in 2012.  Tá céim san innealtóireacht Mheicniúil ag Paul agus chur sé an tArdchlár Bainistíochta i gcích i Schol Ghnó IESE, Ollscoil Navarra.

 

Anne-Marie Kean

Ceannasaí Rannóg Airgeadais ESB Networks

 

Anne-Marie KeanTá Ceannasaí Rannóg Airgeadais ESB Networks freagrach as bainistíocht fhoriomlán airgeadais agus tráchtála ESB Networks, a bhfuil bonn sócmhainní rialaithe de luach €8 billiún aige. Tá sí freagrach freisin as rialachas corparáideach agus comhlíontacht rialála, chomh maith leis an bhfeidhmeannas dlí in ESB Networks.


 • Feidhmíocht airgeadais ESB Networks a bhainistiú
 • Rialachas corparáideach éifeachtach a chur i bhfeidhm
 • Straitéisí airgeadais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
 • Ullmhú, seachadadh agus tuairisciú Ráitis Airgeadais Reachtúla agus Rialála ESB Networks a bhainistiú
 • Cánachas a bhainistiú laistigh de ESB Networks
 • Foireann Dlí ESB Networks a bhainistiú

Tom McMahon
Ceannasaí na Rannóige Acmhainní Daonna agus Tacaíochta

Tom McMahon 139x134Tá Ceannasaí na Rannóige Acmhainní Daonna agus Tacaíochta freagrach as na gníomhaíochtaí AD ar fad, idir straitéiseach agus oibríochtúil, lena n-áirítear pleanáil acmhainní, caidreamh le fostaithe, dearadh eagraíochtúil, earcaíocht, bainistíocht feidhmíochta agus forbairt daoine.

 • Seirbhísí Acmhainní Daonna Straitéiseacha agus Oibríochtúla a chur ar fáil i gcomhair breis is 3,100 ball foirne
 • Earcaíocht agus inniúlacht foirne a chinntiú, lena n-áirítear oiliúint theicniúil iomchuí a chur ar fáil

 

Donal Crean
Ceannasaí na Rannóige Bainistíocht Sócmhainní

Tá Ceannasaí na Rannóige Bainistíocht Sócmhainní freagrach as a chinntiú go n-éiríonn le seachadadh éifeachtúil an chláir ar bhealach atá de réir an chreata rialála agus ag teacht leis an athbhreithniú praghais arna chomhaontú leis an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh. Tá sé freagrach chomh maith as barr feabhais oibríochtúil a bhaint amach i dtaobh bhainistiú an líonra agus as barr feabhais innealtóireachta a bhaint amach i dtaobh bainistiú sócmhainní. • An conradh athbhreithnithe praghais a idirbheartú agus a sheachadadh
 • Caidreamh tráchtála agus rialála a bhainistiú
 • Seirbhísí soláthair a chur ar fáil do ESB Networks ina iomláine
 • Dea-chleachtas a chinntiú ó thaobh dearadh líonra, caighdeán agus beartas de
 • Pleananna gnó a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa Rannóg Bainistíocht Sócmhainní
 • Spriocanna seachadta cláir a bhainistiú
 • Forbairt optamaim an chórais dáileacháin a bhaint amach
 • Barr feabhais oibríochtúil an líonra a bhainistiú
 • Nascadh custaiméirí ardéilimh nua (>4MVA) agus gineadóirí in-athnuaite a éascú
 • Feidhmíocht na foirne bainistíochta sa Rannóg Bainistíocht Sócmhainní a bhainistiú

Gerry Mooney
Ceannasaí na Rannóige Sábháilteachta agus Bunathraithe Eagraíochtúil

Ós rud é go mbíonn breis is 2,000 ball foirne agus conraitheoir ag obair ar an gcóras leictreachais gach uile lá, agus ag freagairt ar fhabhtanna 24 uair an chloig, 365 lá sa bhliain, is é príomhról Cheannasaí na Rannóige Sábháilteachta agus Bunathraithe Eagraíochtúil ná sábháilteacht na mball foirne agus na gconraitheoirí ar fad a oibríonn do ESB Networks a chinntiú, chomh maith le Gníomhaíochtaí Sábháilteachta don Phobal a chomhordú.


 • Straitéis Sábháilteachta ESB Networks a fhorbairt agus a threorú
 • Sábháilteacht ball foirne, conraitheoirí agus an phobail a bhainistiú
 • Gníomhaíochtaí sábháilteachta a chomhordú ar fud na heagraíochta
 • Nósanna imeachta sábháilteachta a leagan síos
 • Sábháilteacht a chinntiú trí iniúchtaí neamhspleácha
 • Córas Bainistíochta Sábháilteachta a fhorbairt agus a choinneáil
 • Timpistí agus teagmhais a fhiosrú.

P.C. Lynch
Ceannasaí na Rannóige um Sheachadadh agus Conraitheoireacht Ardvoltais

Tá de chúram ar Cheannasaí na Rannóige um Sheachadadh agus Conraitheoireacht AV mórthionscadail chaipitil agus chothabhála ar shócmhainní ardvoltais de chuid ESB Networks, an Córas Tarchurtha ina measc, a sheachadadh ó thaobh costais, cáilíochta agus ama de agus de réir an chreata rialála comhaontaithe. Tá i gceist leis an ról chomh maith bainistíocht acmhainní inmheánacha agus conraitheoirí agus athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht go rialta lena chinntiú go seachadtar mórthionscadail go héifeachtach ar bhealach atá ag teacht leis an straitéis ghnó.


 • Cultúr láidir sábháilteachta, cáilíochta agus feidhmíochta a chothú
 • Mórthionscadail a sheachadadh in am, laistigh den bhuiséad agus de réir na scóipe
 • Comhar a fhorbairt agus a choinneáil le páirtithe leasmhara, amhail ESB International, Eirgrid, conraitheoirí agus táirgeoirí neamhspleácha cumhachta.
 • Spriocanna seachadta tionscadail a bhainistiú mar a chomhaontaítear leis an Rannóg Bainistíocht Sócmhainní agus de réir an chreata rialála i leith:
  • Cláir oibre ardvoltais a sheachadadh
  • Conraitheoirí a bhainistiú
  • Sábháilteacht ball foirne, conraitheoirí agus an phobail
  • Bainistíocht Chaighdeán na hOibre
  • Úsáid éifeachtach acmhainní
 • Sócmhainní nua ardvoltais a choimisiúnú
 • Rannpháirtíocht agus feidhmíocht conraitheoirí a bhainistiú do ESB Networks
 • Feidhmíocht na Foirne Bainistíochta Tionscadail Líonra a bhainistiú

Príomhfheidhmeanna an Róil

Pleananna gnó don Rannóg Córas agus Inbhuanaitheachta a fhorbairt agus a chur i ngníomh
Comhar a fhorbairt agus a choinneáil le páirtithe leasmhara, amhail EirGrid, an Coimisiún um Rialáil Fóntais agus an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide
Na seirbhísí méadraithe agus sonraí a bhainistiú do na margaí miondíola agus mórdhíola
Soláthar réiteach teileachumarsáide d’fhóntais ar leith agus seirbhísí do Ghrúpa BSL agus EirGrid a bhainistiú
Clár TF ESB Networks a bhainistiú de réir chinntí an Choimisiúin um Rialáil Fóntais
Clár na ngníomhaíochtaí taighde, forbartha agus infheistíochta a bhainistiú ar fud ESB Networks
Punann réadmhaoine ESB Networks a bhainistiú
Ionchuir athbhreithnithe praghais a chur ar fáil don Choimisiún um Rialáil Fóntais maidir le TF, Teileachumarsáid, Taighde agus Forbairt agus Méadrú

Senan Colleran
Bainisteoir na Rannóige Dáileacháin agus Seirbhíse do Chustaiméirí

Is é an ról atá ag Ceannasaí na Rannóige Seirbhíse do Chustaiméirí ná a chinntiú go gcuireann ESB Networks seirbhís ar ardchaighdeán ar fáil dá 2.3 milliún custaiméir ar bhealach slán, éifeachtach agus laistigh de na spriocanna feidhmíochta costais agus seirbhíse atá rialáilte. Ina theannta sin, déanann Ceannasaí na Rannóige Seirbhíse do Chustaiméirí páirtithe leasmhara seachtracha a bhainistiú, mar aon leis an gcaidreamh le custaiméirí a fheabhsú ar bhonn leanúnach thar ceann ESB Networks.


Príomhfheidhmeanna an Róil

Pleananna gnó don Rannóg Córas agus Inbhuanaitheachta a fhorbairt agus a chur i ngníomh

Comhar a fhorbairt agus a choinneáil le páirtithe leasmhara, amhail EirGrid, an Coimisiún um Rialáil Fóntais agus an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide •

Na seirbhísí méadraithe agus sonraí a bhainistiú do na margaí miondíola agus mórdhíola •

Soláthar réiteach teileachumarsáide d’fhóntais ar leith agus seirbhísí do Ghrúpa BSL agus EirGrid a bhainistiú

Clár TF ESB Networks a bhainistiú de réir chinntí an Choimisiúin um Rialáil Fóntais

Clár na ngníomhaíochtaí taighde, forbartha agus infheistíochta a bhainistiú ar fud ESB Networks

Punann réadmhaoine ESB Networks a bhainistiú
Ionchuir athbhreithnithe praghais a chur ar fáil don Choimisiún um Rialáil Fóntais maidir le TF, Teileachumarsáid, Taighde agus Forbairt agus Méadrú

Walter Keady
Bainisteoir Straitéisí, Feabhsaithe Feidhmíochta agus Tacaíochta

Tá an Bainisteoir Straitéisí, Feabhsaithe Feidhmíochta agus Tacaíochta freagrach as forbairt straitéisí ag ardleibhéil do ESB Networks, as Feabhsú Feidhmíochta Foriomlán sa ghnó, as Bainistíocht Shlabhra an tSoláthair, as Bainistíocht an Ghnó Flít agus Trealaimh a bhfuil os cionn 1,500 feithicil i gceist leis, agus as Ionad Oiliúna ESB Networks, a chuireann oiliúint ar lucht fágála scoile chun bheith ina dTeicneoirí Líonraí agus a sholáthraíonn réimse leathan sainoiliúna teicniúla don fhoireann agus do chonraitheoirí a bhfuil níos mó taithí acu.

Príomhfheidhmeanna an Róil

Comhar a fhorbairt agus a choinneáil le páirtithe leasmhara, amhail an Coimisiún um Rialáil Fóntais, iad siúd atá páirteach sa mhargadh miondíola, cuideachtaí soláthair fuinnimh, agus Líonraí Gáis Éireann

Cumarsáid le custaiméirí a fhorbairt chun feabhais agus a chinntiú nach gcuirfear isteach ar chustaiméirí agus a méadar á athrú.

Iarratais athraithe margaidh miondíola (IAManna) a shainmhíniú agus a sheachadadh i mí Aibreáin 2019 agus i mí na Nollag 2020 i gcomhairle leis na húdaráis rialála agus leo siúd atá páirteach sa mhargadh.

A chinntiú go mbeidh an Tionscadal um Méadrú Cliste in oiriúint le ceanglais an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí.

Dul i ndáil chomhairle le haonaid ghnó ar fud ESB Networks le sainaithint a dhéanamh ar na hathruithe gnó is gá le próisis Méadraithe Chliste a chur i gcroílár a ndéanaimid ar bhonn buan, agus na hathruithe sin a chur i bhfeidhm.

Leanúint le dul chun cinn a dhéanamh i dtreo an dearaidh ardleibhéil agus scóip na gcéimeanna amach anseo a chomhaontú leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntais.

​​

​​