Tá fáilte á cur roimh an Méadar Cliste Nua d’Éirinn

Is gearr go mbeimid ag uasghrádú na méadar leictreachais in Éirinn ina méadair den chéad ghlúin eile. Tá sé beartaithe go gcuirfear tús leis an uasghrádú i bhfómhar 2019 agus tabharfar neart fógra duit sula dtiocfaimid chun do cheantarsa.

Léigh Tuilleadh

Príomhfhíricí

Feisteofar 250,000 méadar nua ar bhonn céimnithe faoi dheireadh 2020.

Táimid ag súil leis go dtosóidh custaiméirí ag fáil rochtain ar eolas níos cruinne, níos rialta faoin leictreachas a úsáideann ón mbliain 2021 ar aghaidh a bhuíochas leis na méadair chliste, rud a chinnteoidh nach bhfaighidh billí measta arís.

Beidh na méadair chliste mar thacaíocht don aistriú i dtreo líonra leictreachais saor ó charbóin, agus cumasóidh eangacha cliste fuinnimh, feithiclí leictreacha, giniúint in-athnuaite áitiúil, agus micreaghiniúint.

ESB 2

Buntáistí

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair dhigiteacha leictreachais, agus tugann mórán buntáistí don chustaiméir, don gheilleagar agus don timpeallacht.

Léigh Tuilleadh
ESB 1

Cúlra

Leis an gclár uasghrádaithe in Éirinn, cinnteofar go mbeidh fáil ag tomhaltóirí agus ag gnóthais ar an gcéad ghlúin eile de mhéadar leictreachais.

Léigh Tuilleadh

Ceisteanna Coitianta

Ar mhaith leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár méadair chliste? Tá freagra tugtha againn ar roinnt ceisteanna coitianta sa rannán seo.

Uasghráduithe ar mhéadair leictreachais

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair leictreachais. Agus úsáid á baint acu as teicneolaíocht dhigiteach, tugann na méadair eolas cruinn duitse agus do do sholáthraí maidir leis an bhfuinneamh a úsáideann tú ó thús deireadh an lae.


Tá méadair chliste á dtabhairt isteach ar fud na hEorpa agus an domhain, agus faoin mbliain 2020 táthar ag súil leis go mbeidh breis is 700 milliún feistithe go hidirnáisiúnta.

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair leictreachais agus cuirfear in ionad na seanmhéadar meicniúil iad. Beidh mórán buntáistí ag baint le méadair chliste don tomhaltóir, don chomhshaol agus don gheilleagar.


Le méadair chliste, ní bheidh orainn billí measta a chur chugat a thuilleadh. Beidh tú in ann rochtain ar an eolas atá uait le roghanna níos feasaí a dhéanamh faoi d’ídiú agus do tharaifí leictreachais. Cuirfidh eolas cruinn faoi d’úsáid fuinnimh i rith an lae ar do chumas do bhillí a bhainistiú ar bhealach níos beaichte.


Beidh buntáistí ann don chomhshaol chomh maith toisc go spreagfaidh an méadrú cliste dúinn a bheith níos tíosaí ar fhuinneamh agus tacóidh sé le méadú ar an méid cumhachta in-athnuaite a bheidh ar an gcóras leictreachais. Cabhróidh an clár uasghrádaithe linn astaíochtaí CO2 a laghdú, chomh maith le gearradh siar ar iompórtálacha costasacha breoslaí iontaise.


Beidh buntáiste ann don gheilleagar toisc go bhfuil na méadair chliste ina gcabhair dúinn agus muid ag iarraidh bainistiú níos éifeachtúla a dhéanamh ar an sreabhadh fuinnimh ag buaicthréimhsí éilimh. Feabhsóidh siad iomaíocht, an tseirbhís a chuirtear ar fáil don tomhaltóir, roghanna an chustaiméara agus an raon táirgí agus seirbhísí a bheidh á gcur fáil.

Gheobhaidh tú rochtain ar eolas níos cruinne, níos rialta a bhuíochas leis na méadair chliste, rud a chinnteoidh nach bhfaighidh tú billí measta arís. Cabhróidh siad leat roghanna níos feasaí a dhéanamh faoin bhfuinneamh a ídíonn tú agus cuid de d’ídiú leictreachais a aistriú chuig uaireanta seachbhuaice den lá nuair a bhíonn an fuinneamh níos saoire, rud a shábhálfaidh airgead ort.

Cosnóidh sé thart ar €1.2bn le breis is 2 mhilliún méadar cliste nua a chur in ionad seanmhéadar leictreachais as seo go ceann sé bliana.


Amhail uasghráduithe eile infreastruchtúir, gheofar costas an uasghrádaithe méadar ar ais le himeacht ama sna táillí a íoctar as an líonra leictreachais a úsáid. Mar sin, ní bheidh aon chostais roimh ré ag baint le feistiú an mhéadair chliste.


Tá anailís thar na bearta déanta ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntas ar an bplean agus tá sé sásta go bhfuil luach ar airgead ag baint leis an infheistíocht.

Athsholáthrófar 250,000 méadar idir fómhar 2019 agus deireadh 2020, agus 500,000 méadar eile gach bliain ó 2021 go 2024.

Is é ESB Networks, nó comhlacht a bheidh ag oibriú thar ceann ESB Networks, a bheidh i mbun na hoibre athsholáthair méadar.

Do mhéadar cliste féin

Nuair a bheidh na méadair chliste curtha i bhfeidhm go hiomlán, beidh de rogha agat eolas níos cruinne a fháil faoi d’úsáid fuinnimh i rith an lae agus do bhillí a bhainistiú ar bhealach níos beaichte dá bhrí sin. Leis an eolas sin beidh tú in ann roghanna níos feasaí a dhéanamh faoi d’ídiú agus do tharaifí leictreachais.


Faoi láthair, léann ESB Networks do mhéadar leictreachais oiread agus ceithre huaire sa bhliain. Tá na méadair chliste in ann léamha méadair a sheoladh chuig ESB Networks go huathoibríoch. Le méadair chliste, beidh lá an bhille mheasta thart.


Faoin bliain 2021, táimid ag súil leis go gcuirfidh táirgí agus seirbhísí nua ar do chumas cuid de d’ídiú leictreachais a aistriú chuig uaireanta seachbhuaice den lá nuair atá an leictreachas níos saoire.

Cuirfear tús leis an gclár athsholáthair i bhfómhar 2019 agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí deireadh 2024. Déanfar an obair sin ar bhonn ceantar go ceantar agus tá plean mionsonraithe á chur i dtoll a chéile faoi láthair.


Cé go mbeimid ag díriú ar na méadair is sine dá bhfuil ar an líonra ar dtús, tá sé beartaithe againn go mbeidh custaiméirí in ann iarraidh orainn trína soláthraí leictreachais nó ar ESB Networks go díreach tosaíocht a thabhairt d’fheistiú a méadair chliste.


Tabharfaimid neart fógra do dhaoine faoi cén uair a bheimid ag teacht chuig a gceantar chun na méadair nua a chur isteach.

Cé gur dócha go mbeimid ag tosú leis na méadair is sine atá le athsholáthar ar aon chuma, tá sé beartaithe againn go mbeidh tú in ann iarraidh orainn trí do sholáthraí leictreachais nó ar ESB Networks go díreach tosaíocht a thabhairt d’fheistiú do mhéadair chliste.


Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil faoin rogha sin a luaithe a bheidh an plean cur i bhfeidhm réidh.

Ní bheidh aon táille dhíreach ar mhéadar cliste a shuiteáil. Amhail uasghráduithe eile méadair, gheofar costas an mhéadair ar ais le himeacht ama sna táillí a íoctar as infreastruchtúr an líonra leictreachais a úsáid.

Tá. Gné lárnach den chlár athsholáthair ná príobháideachas agus slándáil faisnéise custaiméirí a chosaint. Tá rialacha an-soiléir faoin reachtaíocht ar chosaint sonraí chun tomhaltóirí a chosaint agus oibríonn ESB Networks agus na geallsealbhóirí eile uile go dlúth leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí. Comhlíonann ESB Networks riachtanais uile an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí.

Tá ESB Networks go hiomlán tiomanta do do shláinte agus shábháilteacht. Beidh na méadair chliste sábháilte agus comhlíonfaidh gach riachtanas agus caighdeán idirnáisiúnta is gá.

Tá measúnú déanta ag údaráis sláinte ar fud an domhain, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) san áireamh, ar an bhfianaise eolaíochta agus níl éifeachtaí cruthaithe sláinte ag baint le méadair chliste.

Tá ESB Networks go hiomlán tiomanta do do shláinte agus shábháilteacht. Beidh na méadair chliste sábháilte agus comhlíonfaidh gach riachtanas agus caighdeán idirnáisiúnta is gá.

Tá measúnú déanta ag údaráis sláinte ar fud an domhain, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) san áireamh, ar an bhfianaise eolaíochta agus níl éifeachtaí cruthaithe sláinte ag baint le méadair chliste.

Tá ESB Networks go hiomlán tiomanta do do shláinte agus shábháilteacht. Beidh na méadair chliste sábháilte agus comhlíonfaidh gach riachtanas agus caighdeán idirnáisiúnta is gá.

Tá measúnú déanta ag údaráis sláinte ar fud an domhain, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) san áireamh, ar an bhfianaise eolaíochta agus níl éifeachtaí cruthaithe sláinte ag baint le méadair chliste.

Tá ESB Networks go hiomlán tiomanta do do shláinte agus shábháilteacht. Beidh na méadair chliste sábháilte agus comhlíonfaidh gach riachtanas agus caighdeán idirnáisiúnta is gá.

Tá measúnú déanta ag údaráis sláinte ar fud an domhain, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) san áireamh, ar an bhfianaise eolaíochta agus níl éifeachtaí cruthaithe sláinte ag baint le méadair chliste.

Tá ESB Networks go hiomlán tiomanta do do shláinte agus shábháilteacht. Beidh na méadair chliste sábháilte agus comhlíonfaidh gach riachtanas agus caighdeán idirnáisiúnta is gá.

Tá measúnú déanta ag údaráis sláinte ar fud an domhain, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) san áireamh, ar an bhfianaise eolaíochta agus níl éifeachtaí cruthaithe sláinte ag baint le méadair chliste.